De geschiedenis van MSV Santé gaat terug tot in het jaar 1982, toen Studievereniging Sociale Gezondheidskunde AGORA aan de toenmalige Algemene Faculteit werd opgericht. Deze vereniging had als doelgroep alle studenten aan de faculteit en richtte zich voornamelijk op het aanbieden van boeken tegen een gereduceerde prijs en het versturen van brieven met klachten over het onderwijs.

Na een aantal jaren werden er aan de ondertussen opgerichte Faculteit der Gezondheidswetenschappen verschillende verenigingen opgericht. Deze verenigingen richtten zich met name op specifieke afstudeerrichtingen en organiseerde tal van activiteiten voor hun leden, zowel onderwijs-gebonden als ontspannend. AGORA richtte zich daarbij steeds meer op propedeusestudenten, aangezien studenten na het eerste jaar een afstudeerrichting kozen en lid werden van één van de andere verenigingen.

Eind 2001 was AGORA ondertussen een slapende vereniging geworden. Daarvoor in de plaats waren een 8-tal studieverenigingen actief: de Studievereniging Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg (SBBG), de vereniging Milieu Gezondheidskunde Gaeia (MGK Gaeia), de vereniging Biologische Gezondheidskunde Helix (BGK Helix), de Vereniging Belangenbehartiging Geestelijke Gezondheidskunde (VBGGK), Gezondheidsvoorlichting en Preventie Triano (GVO-Triano), voor zorgwetenschappen was er de Studievereniging Take Care, voor bewegingswetenschappen was Dynamis er en voor Arbeid en Gezondheid was er Vulcanos.

Iedere vereniging, groot en klein, probeerde op eigen manier de belangen van de studenten van hun afstudeerrichting te behartigen en zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. Met de invoering van de nieuwe Bachelor-Master structuur in het hoger onderwijs rees bij de Universiteit het idee om de studieverenigingen samen te laten werken. Op deze manier zouden de belangen van studenten beter behartigd kunnen worden en zou ook naar de universiteit en naar de omgeving een duidelijker beeld worden geschetst.

Een stuurgroep, bestaande uit enkele bestuursleden van de studieverenigingen en een aantal leden van het studentenberaad, werd opgericht. Deze stuurgroep heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat op 16 juni 2002 het eerste bestuur van MSV Santé zich kon gaan bezighouden met de vormgeving van de nieuwe vereniging. Per notariële akte van 11 september 2002 werd de naam MSV Santé vastgelegd. Tegelijkertijd vond ook een uitgebreide update van de statuten plaats. De verenigingen VBGGK, Take Care, SBBG, Dynamis, Vulcanos en Triano zijn opgegaan in de nieuwe vereniging (Gaeia en Helix waren toen al onderdeel van de Transnationale Universiteit Limburg), waar uiteraard ook de belangen van hun leden worden behartigd. Op de ledenvergadering van 5 november 2002 is het huishoudelijk reglement goedgekeurd en is al het (officiële) papierwerk voltooid.

Pin It on Pinterest