Commissaris Onderwijs

Via de Commissaris Onderwijs (CO) heeft MSV Santé invloed op het onderwijs. De CO neemt namelijk zitting in verschillende overleggen, waarbij het onderwijs geëvalueerd en verbeterd wordt. De CO is uitgenodigd voor het jaar 1 overleg, het richtingscoördinatorenoverleg, de Examencommissie Health, de Student Council en het Student Onderwijs Overleg. 

Als je vragen, op- of aanmerkingen hebt over het onderwijs, kun je altijd contact opnemen met de CO via msvsante_onderwijs@maastrichtuniversity.nl, via Facebook of door de CO aan te spreken op de Santé-balie of Santé-activiteiten.

Brainstormevenement

Twee tot drie keer per jaar organiseert de commissaris onderwijs het Brainstormevenement. Tijdens het Brainstormevenement komen GW-studenten, docenten en overig universitair personeel samen om te discussiëren over zaken die spelen binnen de bachelor GW en de masters van het domein Health. Hierbij is het belangrijkste doel een laagdrempelige uitwisseling van ideeën, die gebuikt kunnen worden om de opleiding te verbeteren. Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden, zijn het hybride onderwijssysteem, actieve participatie, de zichtbaarheid van studentenorganen, en de nieuwste richting van de bachelor, Digitale Technologie en Zorg (DTZ). Het Brainstormevenement wordt altijd afgesloten met een borrel, waardoor studenten en universitair personeel met elkaar kunnen nakletsen.

Studentenrollen: zet jij je in voor het onderwijs?

Via MSV Santé kun je makkelijk je netwerk vergroten. Je staat dagelijks in contact met medestudenten van de opleiding Gezondheidswetenschappen (GW) en komt daardoor ook laagdrempelig in aanraking met studenten die deelnemen aan verschillende activiteiten om invloed op het onderwijs uit te kunnen oefenen. Denk hierbij aan de Student Council, het Student Evaluation Panel, de Faculteitsraad en de Universiteitsraad (zoals via SHAPE) en de Student Assessor. Zo kun je jouw mening over het onderwijs laten weten aan je medestudenten of aan de CO, maar je kunt ook zelf zitting nemen in een van deze groepen. Bij MSV Santé loopt er altijd wel iemand rond die lid is van een van deze partijen, dus met vragen kun je altijd bij ons terecht! 

Hieronder vind je een overzicht van wat de verschillende rollen inhouden. Sommige organen hebben ook een social media-account, neem ook daar gerust een kijkje.

Student Evaluation Panel (SEP)Student Council Health and Life SciencesFaculteitsraad & UniversiteitsraadStudentassessor

In het Student Evaluation Panel (SEP) (voorheen Reviewpanel) evalueer je de blokken van jouw jaar van GW. Je maakt een verslag over het blok samen met je medestudenten in het SEP en gaat vervolgens in gesprek met de blokcoördinator. Zo kun je laten weten wat je van elk blok vindt en wat eventuele verbeterpunten zijn voor volgend jaar.

 

Met wie zit je in het orgaan?

In het SEP zitten alleen GW-studenten. Voor elke jaarlaag is een aparte SEP.

 

Hoe word je lid?

De sollicitaties voor het SEP vinden plaats in september/oktober van het academisch jaar.

De Student Council is een studentenorgaan waar studenten om de twee weken bij elkaar komen om onderwijs gerelateerde zaken te bespreken, zowel binnen als buiten de faculteit. Zo overleg je bijvoorbeeld over welke onderwijs gerelateerde activiteiten je kan organiseren met vrijgekomen geld van de transitie van de studiefinanciering naar het leningsstelsel. Studenten die zitting nemen in de Student Council hebben daarnaast ook een functie in verschillende organen binnen de faculteit, zoals de Onderwijscommissie (EPC), het Managementteam (MT) of het Directieoverleg (BoD). Elk orgaan heeft een andere functie. Zie het organogram voor de structuur van de faculteit.

 

Met wie zit je in het orgaan?
Bij de Student Council zelf zijn studenten van Biomedische Wetenschappen, European Public Health en Gezondheidswetenschappen aanwezig. Afhankelijk van in welk ander orgaan binnen de faculteit je als student deelneemt, zijn ook stafleden (universitair personeel) aanwezig.

 

Hoe word je lid?

In juni van het academisch jaar kun je solliciteren voor de Student Council.

 

Social media-account

Facebook: @StudentCouncilHealthLifeSciences
Instagram: @studentcouncil_hls

De Faculteitsraad van de FHML vergadert om de vier weken en bepaalt of bepaalde beslissingen op facultair niveau definitief doorgang vinden of worden afgewezen. Denk hierbij aan onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER) en het faculteitsreglement. Daarnaast geven ze advies over onderwerpen die spelen binnen de faculteit, zoals de facultaire begroting. Elke faculteit heeft zijn eigen Faculteitsraad.

 

De Universiteitsraad is een medezeggenschapsraad van de gehele Universiteit Maastricht en vergadert ook om de vier weken. Zij beslissen samen met het College van Bestuur op hoger niveau over beslissingen gerelateerd aan alle faculteiten binnen de UM. Zij zijn onder andere betrokken (geweest) bij de UM-cyberhack, gendergelijkheid, diversiteit en de begroting van de gehele universiteit.

 

Met wie zit je in het orgaan?

Zowel de Faculteitsraad als Universiteitsraad bestaan uit FHML-studenten en stafleden, die verkozen worden door middel van verkiezingen. De Faculteitsraad van de FHML bevat in tegenstelling tot de Student Council ook studenten Geneeskunde en/of International Track in Medicine (ITM).

 

Hoe word je lid?

Om lid te worden van de Faculteitsraad of Universiteitsraad moet je jezelf verkiesbaar stellen tijdens de verkiezingen. Hiervoor kun je je aansluiten bij een partij zoals SHAPE of jezelf individueel kandidaat stellen. Als je voldoende stemmen binnenhaalt, mag je plaatsnemen in een van de raden. De verkiezingsweek vindt ieder jaar plaats in mei.

 

Social media-account
Facebook: @facultycouncilFHML

De Student Assessor is de hoogste studentenvertegenwoordiger binnen de FHML. Tevens neemt de Assessor zitting bij de Raad van Bestuur, het hoogste vergaderorgaan tussen de faculteit en het MUMC+. De Student Assessor richt zich facultair breed op onderwijsgerelateerde zaken en specificeert zich dus niet voor één opleiding. Zo neemt de Assessor zitting in verschillende overleggen op zowel FHML- als UM-niveau, maar ook op landelijk niveau.

 

Met wie zit je in het orgaan?

De Student Assessor functioneert op zichzelf, dit is een functie die door één student vervuld wordt.

 

Hoe word je lid?

Om Student Assessor te worden, moet je solliciteren. De sollicitaties vinden plaats in maart/april.

 

Education Program Committee HealthManagement Team HealthBoard of Directors

De Education Program Committee (NL: Opleidingscommissie) evalueert jaarlijks alle programma’s van het domein Health, waaronder de bachelor Gezondheidswetenschappen en verschillende masters. Daarnaast wordt de EPC betrokken bij het opzetten van nieuwe programma’s, de universiteitsbegroting en de Kwaliteitsafpraken. Ze geven vooral adviezen over de huidige stand van zaken binnen het onderwijs. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor andere helft uit universitair personeel.

Met wie zit je in het orgaan?

In de EPC zitten 12 leden. De 6 studentleden komen uit het domein Health, wat de bachelors European Public Health en Gezondheidswetenschappen, en 8 bijhorende masters omvat.

Hoe word je lid?

Je wordt lid door je via de Student Council op te geven in juni. Let op: je solliciteert dan op de EPC, niet per se op een plek in de Student Council. Slechts twee studentleden van de EPC, zullen ook bij de tweewekelijkse vergaderingen van de Student Council aanwezig zijn.

Het Management Team (MT) is een van de gremia van het Onderwijsinstituut. Het MT komt iedere maand samen om onderwijs gerelateerde zaken, binnen het domein Health, te bespreken. Domein Health bestaat uit de bachelor Gezondheidswetenschappen, de bachelor European Public Health en de gerelateerde masters. Binnen het MT worden wisselende onderwerpen besproken die voornamelijk studie overstijgend zijn binnen domein Health. Hieronder valt bijvoorbeeld communicatie met studenten of hoe het beschikbare geld wordt ingezet. De studentenvertegenwoordigers proberen hierin vooral het studentenperspectief aan het licht te brengen.

Met wie zit je in het orgaan?

In het MT zijn twee studenten aanwezig die samen met de opleidingsdirecteur, de voorzitter van de Onderwijscommissie, de voorzitter van de Examencommissie en staff vertegenwoordigers uit de bachelors en masters.

Hoe word je lid?

Informeer in juni van het academisch jaar bij Student Council naar de mogelijkheden om lid te worden.

De Board of Directors (BoD; NL: Directieoverleg) bespreekt met name de opleidingoverstijgende onderwerpen, maar ook globale zaken die betrekking hebben op studenten of stafleden binnen de faculteit. Daarnaast is het BoD ook het gremia dat goedkeuring moet verlenen wanneer er veranderingen plaatsvinden binnen verschillende studies. De onderwerpen die besproken worden zijn een stuk abstracter dan bijvoorbeeld zaken die in het MT of EPC besproken worden, aangezien ze verder van het directe onderwijs staan. Dit maakt dat je als student meer meekrijgt van het grotere geheel en de afwegingen die spelen bij het maken van bepaalde (beleidsmatige) keuzes, wat uiteraard ontzettend leuk is!

Met wie zit je in het orgaan?
Dit orgaan bestaat uit 12 leden, waaronder de voorzitter en vicevoorzitter, de secretaresse, de verantwoordelijke van Beleid en Strategie, de verantwoordelijke voor de financiën, de directeur van het Onderwijs Instituut, en de drie Opleidingsdirecteuren van de domeinen binnen de FHML, namelijk Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Health, waarbij die laatste bestaat uit Gezondheidswetenschappen en European Public Health. Daarnaast nemen ook drie studentleden zitten in dit orgaan, een voor elk van diezelfde domeinen, waarvan één de studentassessor is.

Hoe word je lid?
Je kan solliciteren op een plek in Student Council, waarbij je een voorkeur mag aangeven voor dit gremia. Een commissie bestaande uit zittende studentleden bepaalt dan, samen met de studentassessor van dat jaar, in welk gremia een solliciterende student terechtkomt.

Keuzeboom studentenvertegenwoordiging

Organogram FHML

Pin It on Pinterest